Dla autorów

Wymogi redakcyjne

I. Wytyczne wspólne dla działów Z życia samorządów, Zdrowie i Biznes

1. Teksty należy przysyłać w plikach programu Microsoft Word (DOCX, DOC, RTF).

2. Teksty powinny zawierać tytuł, lid oraz śródtytuły. (Te ostatnie zwłaszcza w przypadku dłuższych artykułów). Lidu mogą być pozbawione teksty liczące 1770 znaków ze spacjami lub krótsze.

3. Lid: najlepiej do ok. 500 znaków ze spacjami (3-4 zdania).

4. Tytuł artykułu: nie powinien przekraczać 65 znaków ze spacjami.

5. Zdjęcia: format pliku – JPEG (JPG), TIFF; przestrzeń kolorów – CMYK; rozdzielczość efektywna – co najmniej 250 ppi, preferowana 300 ppi. 

6. Do zdjęcia lub grafiki powinny być dołączone opisy tego, co one przedstawiają.

II. Dział Z życia samorządów

1. Długość tekstu powinna wahać się w granicach od ok. 1770 znaków ze spacjami do ok. 9900 (do tej długości nie wlicza się lidu ani tytułu; ich maksymalne długości podane są wyżej). Tekst może być krótszy niż 1770 znaków ze spacjami, zwłaszcza jeśli dołączone są do niego zdjęcia. Nie powinien natomiast przekraczać 9900 znaków ze spacjami. Poniżej podane są orientacyjne dane dotyczące tego, ile miejsca zajmie tekst na stronie „Przeglądu Samorządowego” w zależności od liczby znaków:
• Artykuł na 2 strony, bez zdjęć czy grafik: ok. 9900 znaków ze spacjami. Każde zdjęcie lub grafika zmniejszają ilość miejsca na tekst. Dla przykładu: duże zdjęcie wprowadzające do artykułu (wymiary 211×108 mm) zmniejsza liczbę dostępnych znaków do ok. 8050.
• Artykuł na 1 stronę, bez zdjęć czy grafik: ok. 4800 znaków ze spacjami. Każde zdjęcie lub grafika zmniejszają ilość miejsca na tekst. Dla przykładu: duże zdjęcie wprowadzające do artykułu (wymiary 211×108 mm) zmniejsza liczbę dostępnych znaków do ok. 2900.
• Artykuł na ½ strony: ok. 1770 znaków ze spacjami. Każde zdjęcie lub grafika zmniejszają ilość miejsca na tekst.

III. Działy Zdrowie i Biznes

1. Do artykułu powinno być dołączone zdjęcie autora.

2. Długość tekstu powinna wahać się w granicach od ok. 6000 znaków ze spacjami do ok. 27150 znaków ze spacjami (do tej długości nie wlicza się lidu ani tytułu; ich maksymalne długości podane są wyżej). Poniżej podane są orientacyjne dane dotyczące tego, ile miejsca zajmie tekst na stronie „Przeglądu Samorządowego” w zależności od liczby znaków:
• Artykuł na 2 strony ze zdjęciem otwierającym: ok. 6000 znaków ze spacjami. Każde dodatkowe zdjęcie lub grafika zmniejszają ilość miejsca na tekst.
• Artykuł na 4 strony ze zdjęciem otwierającym: ok. 16600 znaków ze spacjami. Każde dodatkowe zdjęcie lub grafika zmniejszają ilość miejsca na tekst.
• Artykuł na 6 stron ze zdjęciem otwierającym: ok. 27150 znaków ze spacjami. Każde dodatkowe zdjęcie lub grafika zmniejszają ilość miejsca na tekst.

IV. Dział Nauka

1. Prosimy o uwzględnienie podczas pisania tekstu następujących wytycznych:
• objętość tekstu: od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami,
• edytor tekstu: Word, format doc lub docx,
• czcionka podstawowa – Times New Roman CE, 12 pkt,
• interlinia – 1,5; wyjustowanie tekstu,
• marginesy – 2,5 cm.

2. Układ tekstu:
• autor, stopień naukowy, afiliacja, ORCID;
• tytuł (w językach polskim i angielskim) – pogrubiony (14 pkt);
• słowa kluczowe (5) w językach polskim i angielskim (10 pkt);
• streszczenie w językach polskim i angielskim (10 pkt);
• podział tekstu (wprowadzenie, podrozdziały, podsumowanie);
• przypisy tradycyjne na dole strony zgodnie z zamieszczonym dalej wzorem;
• bibliografia z uwzględnieniem aktualnej literatury przedmiotu (układ alfabetyczny – 10 pkt).

3. Tabele, wykresy, fotografie:
• numeracja ciągła w obrębie tekstu, osobna dla wykresów, rysunków i fotografii;
• tytuły tabel nad obiektem (12 pkt);
• tytuły wykresów, rysunków i fotografii pod obiektem (10 pkt);
• rysunki w postaci grafiki rastrowej (BMP, JPG, TIFF) powinny być wykonane w rozdzielczości minimum 250 ppi; preferowana jest grafika wektorowa.
• Autorzy są zobowiązani do rzetelnego podawania źródeł pod ilustracjami, tabelami, wykresami itp. W przypadku wykorzystania w swojej pracy utworów zapożyczonych powinni załączyć do przesłanych materiałów zgodę na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu od osób czy instytucji, które posiadają prawa do przedruku.

4. Bibliografia
Alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:

KSIĄŻKI
Monografie polskie

Nowak E., Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Monografie tłumaczone
McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Prace pod redakcją
Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Rozdziały z książek
Chojka J., Moda i historia. Notatki o teatrzyku Bim-Bom [w:] Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku, red. J. Ciechowicz, T. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
Szczepański D., Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-
-Demokratycznego (1983–1990)
, „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 103–112.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
Tobolska K., Radiowy złoty środek, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/
Przewodnik-Katolicki-12-2010/Wiara-i-Kosciol/Radiowy-zloty-srodek (dostęp: 07.07.2018).

5. Przypisy wg wzoru:

KSIĄŻKI
Monografie polskie
E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Monografie tłumaczone
M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Prace pod redakcją
Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Rozdziały z książek
J. Chojka, Moda i historia. Notatki o teatrzyku Bim-Bom [w:] Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku, red. J. Ciechowicz, T. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
D. Szczepański, Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983–1990), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 103–112.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
K. Tobolska, Radiowy złoty środek, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/
Przewodnik-Katolicki-12-2010/Wiara-i-Kosciol/Radiowy-zloty-srodek (dostęp: 07.07.2018).

Scroll to Top